Historia


Historia
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice, rozpoczęło działalność w październiku 2007 roku. Liderki stowarzyszenia uczestniczyły w zajęciach projektu Akademia Kobiet Aktywnych, czego rezultatem było założenie tej organizacji, rozpoczęcie działalności i pisanie wniosków o dotacje finansowe z zewnątrz dla potrzeb naszego Sołectwa (zgodnie z założeniami statutowymi).
W roku 2008 napisaliśmy 11 projektów, w tym dwa listy intencyjne, z czego na trzy wnioski otrzymaliśmy dotacje finansowe. Pierwsza dotacja z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na „Konkurs potraw wielkanocnych” w kwocie 1000 zł. Konkurs został zorganizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce Leszczynach dnia 19.03.2008r. i rozliczony dnia 02.04.2008 roku. Drugą dotację otrzymaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego województwa Śląskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie P.O.K.L.7.3. w kwocie 49.395 zł. na projekt Pt. „Twórczo spędzaj czas – świetlica pozaszkolna”. Projekt realizowaliśmy od 01.07.2008 roku do 30.06.2009 roku. W ramach jego działania odbył się „Kurs komputerowy dla początkujących”, została otwarta Świetlica Pozaszkolna dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Punkt Internetowy. Odbyły się cztery szkolenia na temat pozyskiwania funduszy z zewnątrz. Rozpoczęły się również spotkania z psychologiem, z którego porad można było korzystać raz w miesiącu. W październiku została zorganizowana impreza promocyjna, której celem było zapoznanie mieszkańców z ofertą świetlicy i punktu internetowego. Na spotkaniu tym rozdano świadectwa ukończenia kursu komputerowego i odbył się występ artystów ludowych w spektaklu „Szarwark z Gminy Ornontowice”.

w  październiku 2008 r. otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej w kwocie 12.000 zł. na realizację projektu „Świetlica, praca, staż”. Środki wydane zostały na zakup mebli (stoły, krzesła, tablice, stół do tenisa stołowego) oraz zakupiono drugi komputer. Dotacja została rozliczona 17.12.2008r., a 06.02.2009r. otrzymaliśmy z Ministerstwa potwierdzenie przyjęcia sprawozdania i prawidłowego rozliczenia. W styczniu 2008r. Stowarzyszenie przeprowadziło badania ankietowe mieszkańców (około 10%), w celu ustalenia najważniejszych potrzeb dla naszego Sołectwa w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa oraz infrastruktury dróg i chodników. Na podstawie ankiet został sporządzony Strategiczny Plan Odnowy Wsi od 2008r. do 2015r. 14.06.2008r. cztery członkinie organizacji wzięły udział w Śląskim Konkursie Potraw w Raciborzu, gdzie otrzymały wyróżnienie i nagrodę rzeczową. Nasza działalność opiera się o współpracę z Burmistrzem, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, LKS, Zespołem Charytatywnym, Dyrekcją Szkoły Podstawowej. W grudniu wraz z SP i Zespołem Charytatywnym uczestniczyliśmy w 1 Jarmarku przedświątecznym, prezentując prace z rękodzieła wykonane przez uczestników świetlicy (stroiki, lampiony, ozdoby choinkowe z makramy).  Pani Prezes i zastępca brały udział w Forum Inicjatyw pozarządowych ” Promocja ekonomii społecznej” Forum odbyło się w Katowicach w Sali Sejmiku Śląskiego. 18.12.2008r. w świetlicy zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowo-choinkowe dla uczestników  w świetlicy i ich rodziców. Pod koniec listopada zainicjowaliśmy imprezę „Andrzejkową”, w której brało udział 30 osób. Współpracujemy z CRIS-em Rybnik. Stowarzyszenie przystąpiło do „Inkubatora” – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych. SOiR jest beneficjentem projektu „Osiemnastka w sieci” i członkowie naszej organizacji brali udział w szkoleniach w ramach powyższego projektu.