OPP/ Sprawozdania z działalności…


 

Informujemy Państwa, że na konto naszego Stowarzyszenia w 2015 r. w ramach 1% podatku dochodowego za 2014 r., wpłynęła kwota 1238,40 zł.  W tym, na rzecz Szkoły Podstawowej w Stanowicach  suma wpłat wyniosła 659,20 zł. Na prośbę Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców, jako Organizacja Pożytku Publicznego udostępniliśmy nasze konto bankowe również dla wpłat 1% Państwa podatku dla Szkoły. Pieniądze te w całości przekazane zostaną do dyspozycji Szkoły. Za wszystkie wpłaty dziękujemy, prosimy o pamięć w 2016 r. podczas wypełniania PIT.

 

Miło nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie otrzymało kwotę 628, 70 zł. w ramach 1% podatku za 2013 r. od naszych Darczyńców. Środki te przekazane będą na cele statutowe, szczegóły przedstawimy w sprawozdaniu za rok 2014 .

Bardzo dziękujemy za wsparcie i przekazanie nam 1 % Państwa podatku, prosimy o pamięć w roku 2015 .

W związku z posiadaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), od 2014 r. nasze Stowarzyszenie składa  do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wymagane przepisami prawnymi sprawozdania z działalności :

 

Sprawozdanie z działalności  Stowarzyszenia w 2014 roku.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4507?reporttypeId=17

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4507?reporttypeId=16

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4507?reporttypeId=15

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4334?reporttypeId=18

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/8644?reporttypeId=14

 

Sprawozdanie z działalności  Stowarzyszenia w 2013 roku.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/20958?reporttypeId=10

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/20974?reporttypeId=11

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/20952?reporttypeId=12

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/4089?reporttypeId=14

 

Sprawozdanie z  działalności Stowarzyszenia w 2012 roku.

Wszystkie sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia oraz podejmowane nowe przedsięwzięcia omawiane są na posiedzeniach Zarządu, których w 2012 roku odbyło się dziesięć. Na Walnym Zgromadzeniu w miesiącu kwietniu 2012 r. dokonano wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Funkcję prezesa powierzono Gertrudzie Ossysek, wiceprezesem został Pan Mariusz Maniszewski, a Pan Grzegorz Marek został Członkiem Zarządu.

W minionym roku działalność świetlicy ograniczona była tylko do jednego dnia w tygodniu tj. w czwartki od godz. 1500 – 1800, w tym czasie działał też punkt internetowy. Prowadzono zajęcia edukacyjne pomagające dzieciom w utrwalaniu materiałów z matematyki, języka angielskiego oraz informatyki. Zajęcia prowadzą wolontariusze. Brakuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć z innych przedmiotów. Dzięki sponsorom, dzieci korzystające z zajęć w świetlicy otrzymywały drobny poczęstunek. Głównym problemem ograniczającym działalność świetlicy jest brak ogrzewania budynku OSP. Sprawa ta poruszana jest na każdym spotkaniu z Dyrektorem MOK – właścicielem obiektu oraz Burmistrzem.

Działalność Stowarzyszenia to nie tylko prowadzenie świetlicy dla dzieci, ale także działania na rzecz społeczeństwa. Kilku członków zaangażowało się w sprawy związane z rozpoczęciem prac przez NWR Karbonia S.A. w byłej kopalni Dębieńsko. Głównym problemem było ryzyko degradacji  środowiska naturalnego na skutek planowanej eksploatacji węgla na terenie Stanowic. Szukano rozwiązań prawnych regulujących sprawy związane ze szkodami górniczymi.

Stowarzyszenie utrzymuje się tylko ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej i rzeczowej darczyńców. Aby móc realizować swoje cele statutowe i pozyskać dodatkowe środki finansowe, Zarząd opracował w roku 2012 dwa projekty pt.:

–  „Świetlica, edukacja, rozwój”;

– „Seniorzy aktywizują społeczeństwo”.

Zostaliśmy beneficjentami  projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Seniorzy aktywizują społeczeństwo”, który jest realizowany w dwóch etapach.
Pierwszy etap przypadł na listopad i grudzień 2012 r., drugi etap realizowany będzie od stycznia do czerwca 2013 r. Głównym celem tego projektu jest zachęcenie osób powyżej 60-tego roku życia do aktywności na rzecz swojego lokalnego środowiska. Program obejmuje zajęcia komputerowe, zajęcia wiedzy obywatelskiej – prawo na co dzień, wiedza codziennego użytku, zajęcia z zakresu zdrowia i aktywności – kwestie zdrowotne osób starszych oraz imprezy wolontarystyczne. Zajęcia komputerowe odbywały się w 2012 r. w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Stanowicach i dostosowane były do potrzeb osób w wieku 60+, obejmując m. in następujące zagadnienia:

– podstawy obsługi komputera;

– obsługa internetu i e-mail, korzystanie z BIP i stron urzędów miejskich;

– komunikacja z bliskimi.

W ramach zajęć z wiedzy obywatelskiej odbyły się spotkania z:

– Specjalistą ds. konsumenckich nt. praw konsumenta,

– Komendantem Komisariatu Policji w Czerwionce, nt. oszustw i przestępstw popełnianych na osobach starszych,

– Psychologiem nt. integracji międzypokoleniowej i zrozumienia młodzieży.

W ramach imprez wolontarystycznych:

– członkowie Stowarzyszenia oraz uczestnicy projektu 60+, uczestniczyli w kiermaszu świątecznym, na którym seniorzy zaprezentowali swoje rękodzieła, stroiki i wypieki świąteczne;

– zorganizowano spotkanie opłatkowo-  integracyjne dla seniorów;

– grupa seniorów wyjechała na dwudniową wizytę studyjną do Koniakowa i Istebnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z Sołtysem oraz Radą Sołecką. W czerwcu 2012 r. odbyło się poszerzone zebranie nt. wspólnych przygotowań do dożynek sołeckich w Stanowicach oraz dożynek powiatowych w Palowicach.